แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ปี 2558-2560 (SAPWU)

 1. แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2560 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
 3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ปีงบประมาณ 2559
 4.    – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)   – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

       4.รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559

             – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)​    

             – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

ปี 2560-2564 (WUSAH)
การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 
 2. ข้อมูลงบประมาณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 3. ข้อมูลรายชื่อโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
 4. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559

           – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)​    

           – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

    1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2561-2580)

    2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2561-2564) 

    3. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (พ.ศ.2561-2564) 

    4. แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ  2561 และรายงานไตรมาส 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

 1.   แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์ 
 2.   รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
 3.   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 4.   การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

 1. แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์
 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส