แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

1.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุง (2565)

2.แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์ประจำปี

3.รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปี

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

 1. แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์
 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

 1. แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์
 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

 1.   แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์ 
 2.   รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
 3.   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 4.   การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

    1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2561-2580)

    2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2561-2564) 

    3. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (พ.ศ.2561-2564) 

    4. แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ  2561 และรายงานไตรมาส 

 

ปี 2560-2564 (WUSAH)
การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 
 2. ข้อมูลงบประมาณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 3. ข้อมูลรายชื่อโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
 4. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559

           – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)​    

           – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

 

 1. แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2560 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
 3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ปีงบประมาณ 2559
 4.    – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)   – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

       4.รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559

             – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)​    

             – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)