การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)

  1. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 
  2. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

    1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
    2. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2559
    3.  แนวทางและการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชาฯ ปีการศึกษา 2559

     3. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

                 1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

                  2. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2560