Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเปิดรับนักศึกษาในประเภทโควตา14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 2 รูปแบบ โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง (O-NET,GAT/PAT,9วิชาสามัญ) หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใน 11 สำนักวิชา 2 วิทยาลัย ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาเซียนศึกษา ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์(สาขากฎหมายประยุกต์)

สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วิศวกรรมซอฟแวร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์หลักสูตร2ภาษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวต่ออีกว่า ในปีการศึกษานี้เป็นปีแรกที่มีการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติใน 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 12

About sah_2016

Check Also

10 เหตุผลที่ต้องเรียนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ “สหเวชศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานา …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดเวทีระดมข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และค้นหาปัญหาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ตามที่สถานวิจัย …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 30 …

เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ด้วยสำนักวิชาสห …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *