Home / ข่าวรับสมัครงาน / ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 อาจารย์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจุลทรรศนศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (การตรวจปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย)/เทคนิคการแพทย์ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (การตรวจปัสสาวะและ
สารน้ำในร่างกาย)/เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.2 อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เอก สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/เทคนิคการแพทย์ ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.3 อาจารย์ สาขาการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริหารจัดการ/ชีวารสนเทศ/กฎหมายวิชีพ/เทคนิคการแพทย์ ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/เทคนิคการแพทย์ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน/สหวิชาชีพ ะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.4 อาจารย์ สาขาเคมีคลินิก จำนวน 1 อัตรา 
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์ ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านสาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์ และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.5 อาจารย์ สาขาเคมีคลินิก จำนวน 1 อัตรา 
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.6 อาจารย์ สาขาปรสิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาปรสิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปรสิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ 
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านปรสิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.7 อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา/เทคนิคการแพทย์ 
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านจุลชีววิทยา/เทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.8 อาจารย์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันวิทยา/เทคนิคการแพทย์ 
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านภูมิคุ้มกันวิทยา/เทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.9 อาจารย์ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก/กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาธิวิทยาคลินิก/กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์/เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยาคลินิก/กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์/เทคนิคการแพทย์ 
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านพยาธิวิทยาคลินิก/เทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.10 อาจารย์ สาขาอณูชีววิทยา/ชีวสารสนเทศ/ชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอณูชีววิทยา/ชีวสารสนเทศ/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอณูชีววิทยา/ชีวสารสนเทศ/ชีวสถิติ 
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านอณูชีววิทยา/ชีวสารสนเทศ/เทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.11 อาจารย์ สาขากฎหมายวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษา โดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิชาชีพพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคนิคการแพทย์
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านเทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

2.12 อาจารย์ สาขาสารสนเทศทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษา โดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางสุขภาพ/การจัดการข้อมูล
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านสารสนเทศทางสุขภาพ/การจัดการข้อมูล/เทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

2.13 อาจารย์ สาขาการแพทย์ชุมชน จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษา โดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์ชุมชน
2) ทำวิจัยหรือพัฒนงานด้านเทคนิคการแพทย์
3) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/ในชุมชน
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ * ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ (ในประเทศ) จะต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า โดยจะต้องยื่นผลการสอบดังกล่าวประกอบการสมัครด้วยจึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือก 
กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหลักสูตรนานาชาติ(ในประเทศ) แต่มีผลการสอบภาษาอังกฤษในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับผู้สมัครที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ 
3.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
– มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน
4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ เช่น มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ เงินชดเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ 
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ 
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2560–วันที่ 5 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่
(1) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248
(2) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708
หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้
โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ (ภาษาไทย) ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

8. การดำเนินการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และ
สาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ 
8.2 ขั้นตอนที่ 2
(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี 
ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้น
ไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป
(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ 
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

About sah_2016

Check Also

ด้วยสำนักวิชาสห …

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)

นักศึกษาสาขาวิช …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189

  &nb …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7 เรื่อง Update in ultrasound therapy

  &nb …

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยความเ …

โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด กิจกรรม Education program

มหาวิทยาลัยวลัย …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

เมื่อวันที่ 11 …

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ &# …

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *