Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

ด้วยสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจาก Sport Rehabilitation Department, Faculty of Sport Science and Coaching, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 19 คน และคณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และรองศาสตราจาย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินโดยคณาจารย์ในหลักสูตร แนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัดและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UPSI โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ พัฒนานักศึกษาและคณาจารย์สู่ความเป็นสากลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน

About sah_2016

Check Also

โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด กิจกรรม Education program

มหาวิทยาลัยวลัย …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

เมื่อวันที่ 11 …

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ &# …

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ …

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “มวล. ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ”

รองศาสตราจารย์ …

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนริศรา แก้วบุญเลิศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังกา …

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรวรรณ พูลศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตรการอบรม CDIO-based Education

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญคณาจ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *