Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้อำนวยนการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วม โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

  1. เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (Conceive-Design-Implement-Operate, CDIO-based Education) ต่อการปฏิรูปการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
  2. กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตร
  3. เข้าใจหลักการของ Constructive Alignment
  4. ออกแบบการเรียน-การสอน-การประเมินผล ที่เหมาะสมกับรายวิชา

About sah_2016

Check Also

ด้วยสำนักวิชาสห …

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)

นักศึกษาสาขาวิช …

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัย …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189

  &nb …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7 เรื่อง Update in ultrasound therapy

  &nb …

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยความเ …

โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด กิจกรรม Education program

มหาวิทยาลัยวลัย …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

เมื่อวันที่ 11 …

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ &# …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *