Home / ข่าวเด่น / ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 อาจารย์ สาขาวิชาจุลทรรศนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจุลทรรศนศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/
พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (การตรวจปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย)/เทคนิคการแพทย์ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (การตรวจปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย)/เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

2.2 อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต จำนวน 2 อัตรา 

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เอก สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิด/เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/เทคนิคการแพทย์ ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

2.3 อาจารย์ สาขาการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา 

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/ เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริหารจัดการ/ชีวารสนเทศ/กฎหมายวิชีพ/เทคนิคการแพทย์ ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/เทคนิคการแพทย์ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน/สหวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

2.4 อาจารย์ สาขาเคมีคลินิก จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับ มหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์ ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านสาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

3. คุณสมบัติอื่น ๆ 
3.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
– มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
– มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน 
4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ เช่น มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ เงินชดเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
6.4 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่
(1) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248
(2) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708
หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ (ภาษาไทย) ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

8. การดำเนินการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ
8.2 ขั้นตอนที่ 2
(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้าน
วิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี (ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป)
(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ 
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

ที่มา https://www.wu.ac.th/th/news/11415

About sah_2016

Check Also

10 เหตุผลที่ต้องเรียนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ “สหเวชศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานา …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดเวทีระดมข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และค้นหาปัญหาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ตามที่สถานวิจัย …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 30 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *