Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตรการอบรม CDIO-based Education

 

Read More »

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และนักศึกษา …

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมมาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพฯ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย …

Read More »

วิดิทัศน์แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย”

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใก …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูต …

Read More »

>> สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2564)

  ด้วยคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  ในการประชุ …

Read More »

>> เรียนเทคนิคการแพทย์ที่ ม. วลัยลักษณ์ 5 ปี ได้ 2 ปริญญา!! (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

เรียนเทคนิคการแพทย์ที่ ม. วลัยลักษณ์  5 ปี ได้ 2 ป …

Read More »

>> ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน เข้าศึกษาต่อในระ …

Read More »