Home / 5ส สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

5ส สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

มาตรฐาน-5ส-ห้องทำงานอาจารย์-มวล. มาตรฐานพื้นที่-ห้องรักษาคลินิกกายภาพบำบัด
มาตรฐานกลาง 5ส มาตรฐานพื้นที่คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตารางแผนงาน 5ส สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 61 แผนผังพื้นที่ 5ส
  แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 5ส อาคารวิชาการ 8