Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน จากทีม “เตียงเลื่อนเคลื่อนง่าย สบายผู้ดูแล” ประกอบด้วย

  1. นางสาวศิรภัสสร เกิดเนตร
  2. นางสาวจันทมาส ธนาวุฑฒ์
  3. นางสาวซารีปะห์ เวาะแมะ
  4. นางสาวพัณณิตา เสาดา
  5. นางสาวสุดธิดา        ประทีป
  6. นางสาวเสาวรัตน์ หมัดอะด้ำ
  7. นายจัสมิน สนเส็ม
  8. นางสาวซูรีย๊ะ อิงดิง

เข้ารับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรมแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เตียงเลื่อนเคลื่อนง่าย สบายผู้ดูแล เป็นอุปกรณ์ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ซึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล จันทรวิโรจน์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในความสำเร็จครั้งนี้

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …