Home / การจัดการความรู้@WUSAH / การจัดการความรู้@wusah

การจัดการความรู้@wusah

  การพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์วิชาชีพสุขภาพมืออาชีพ  สาขาวิชากายภาพบำบัด

  • การพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง
  • การพัฒนาการทำงานในภารกิจหลักของอาจารย์
  • การสร้างความสุขในการทำงาน

♥  เส้นทางการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) (28 ก.ค. 2560)

♥  กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” (12 ก.พ. 2561)

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

สาขาวิชาเทคนิคก …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

สาขาวิชาเทคนิคก …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครบุคคลเพ …

คณะผู้บริหาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

    & …

รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “Research Fellow Award”

รองศาสตราจารย์ …

ขอแสดงความยินดี กับทีม TriOCIN ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ในโจทย์ “ IDEA WOW สร้างสินค้าและบริการ สำหรับสุภาพสตรี wow wow wow”

มหาวิทยาลัยวลัย …

นักศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม G2B Boost up ภายใต้โครงการต่อยอดความคิดสร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Graduate to Business: G2B)

    ข …

นักศึกษากายภาพบำบัด คว้ารางวัลชมเชย สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

เครื่องออกกำลัง …

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรม ผูกศิษย์พี่น้องสานสัมพันธ์

สาขาวิชากายภาพบ …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ“กายภาพบำบัดร่วมใจและสร้างเสริมความสัมพันธ์นักศึกษากายภาพบำบัด”

สาขาวิชากายภาพบ …