Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

         อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ กล่าวว่าผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวเกิดจากปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการเคลื่อนไหวลำบากและการสูญเสียการทรงตัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุหกล้มและเกิดการกลัวการหกล้มตามมา ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีความเร็วในการเดินลดลง โดยทั่วไปการเดินถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีปฏิสัมพันธ์และเข้าร่วมบทบาททางสังคม เกิดเป็นคำถามวิจัยครั้งนี้ว่า ความเร็วในการเดินเท่าไหร่ที่จะบ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุมีการกลัวการหกล้ม

          อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ จึงได้ศึกษาค่าจุดตัด (Cut-off point) ของความเร็วในการเดิน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุอย่างง่ายทางคลินิก งานวิจัยนี้พบว่าค่าจุดตัดของความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มอยู่ที่ 0.95 เมตร/วินาที มีค่าความไวร้อยละ 70 ความจำเพาะร้อยละ 60 และมีความถูกต้องของการทำนายร้อยละ 74.9 ดังนั้น นักกายภาพบำบัดใช้การทดสอบความเร็วในการเดินเพื่อทำนายการกลัวการหกล้มได้ เนื่องจากทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อย รวมถึงสามารถนำค่าจุดตัดความเร็วในการเดินดังกล่าวมาตั้งเป้าหมายการรักษาและติดตามผลการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดีขึ้นต่อไป

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้เรียนดี จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ (พี่ติวน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560

บ้านนี้เรียนดี …

บ้านนี้มีสุข และบ้านนี้มีรัก(ดี) จัดกิจกรรม power bank เพื่อเพิ่มพลังแก่นักศึกษา

บ้านนี้มีรัก(ดี …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

    & …

รวม LINK

สภากายภาพบำบัด …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  ด้วยมหาว …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 23 อัตร

ด้วยมหาวิทยาลัย …

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรีย …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USA

"รศ.ดร.จิต …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 #WUSAH

สำนักวิชาสหเวชศ …