Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

         อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ กล่าวว่าผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวเกิดจากปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการเคลื่อนไหวลำบากและการสูญเสียการทรงตัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุหกล้มและเกิดการกลัวการหกล้มตามมา ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีความเร็วในการเดินลดลง โดยทั่วไปการเดินถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีปฏิสัมพันธ์และเข้าร่วมบทบาททางสังคม เกิดเป็นคำถามวิจัยครั้งนี้ว่า ความเร็วในการเดินเท่าไหร่ที่จะบ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุมีการกลัวการหกล้ม

          อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ จึงได้ศึกษาค่าจุดตัด (Cut-off point) ของความเร็วในการเดิน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุอย่างง่ายทางคลินิก งานวิจัยนี้พบว่าค่าจุดตัดของความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มอยู่ที่ 0.95 เมตร/วินาที มีค่าความไวร้อยละ 70 ความจำเพาะร้อยละ 60 และมีความถูกต้องของการทำนายร้อยละ 74.9 ดังนั้น นักกายภาพบำบัดใช้การทดสอบความเร็วในการเดินเพื่อทำนายการกลัวการหกล้มได้ เนื่องจากทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อย รวมถึงสามารถนำค่าจุดตัดความเร็วในการเดินดังกล่าวมาตั้งเป้าหมายการรักษาและติดตามผลการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดีขึ้นต่อไป

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inte …

ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

ส่วนทรัพยากรมนุ …

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Facebook …

นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โด …

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

    & …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …