Home / ไม่มีหมวดหมู่ / รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.สนใจทำวิทยานิพนธ์ด้าน

    2.1. การทำผ่าเหล่าแบคทีเรียเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ หรือ

    2.2. การทำบริสุทธิ์สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแบคทีเรีย

สนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล โทรศัพท์มือถือ 08 -35013388 Email: lmonthon55@gmail.com โทรศัพท์ 0 7567 2180  

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …