Home / ไม่มีหมวดหมู่ / รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.สนใจทำวิทยานิพนธ์ด้าน

    2.1. การทำผ่าเหล่าแบคทีเรียเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ หรือ

    2.2. การทำบริสุทธิ์สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแบคทีเรีย

สนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล โทรศัพท์มือถือ 08 -35013388 Email: lmonthon55@gmail.com โทรศัพท์ 0 7567 2180  

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inte …

ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

ส่วนทรัพยากรมนุ …

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Facebook …

นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โด …

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

    & …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …