Home / ไม่มีหมวดหมู่ / รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.สนใจทำวิทยานิพนธ์ด้าน

    2.1. การทำผ่าเหล่าแบคทีเรียเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ หรือ

    2.2. การทำบริสุทธิ์สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแบคทีเรีย

สนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล โทรศัพท์มือถือ 08 -35013388 Email: lmonthon55@gmail.com โทรศัพท์ 0 7567 2180  

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้เรียนดี จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ (พี่ติวน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560

บ้านนี้เรียนดี …

บ้านนี้มีสุข และบ้านนี้มีรัก(ดี) จัดกิจกรรม power bank เพื่อเพิ่มพลังแก่นักศึกษา

บ้านนี้มีรัก(ดี …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

    & …

รวม LINK

สภากายภาพบำบัด …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  ด้วยมหาว …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 23 อัตร

ด้วยมหาวิทยาลัย …

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรีย …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USA

"รศ.ดร.จิต …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 #WUSAH

สำนักวิชาสหเวชศ …