Home / ข่าวนักศึกษา / หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ทางหลักจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน รวมทั้ง อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล คณาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัดทุกท่าน กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสัมมาชีพอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่งความดีงามตลอดไป
     นอกจากนี้ ศิษย์เก่าหลักสูตรกายภาพบำบัดได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย อันได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 กภ. หทัยรัตน์ เขมรังสี แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน กภ. พรสมัย เพื่อนรัมย์ แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดที่เน้นการบริการทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและการทำงานเชิงรุกในชุมชน กภ. นิศิษฐา ดูมา แนะแนวการทำงานเปิดสถานประกอบการและการให้บริการทางกายภาพบำบัดในคลินิกส่วนตัว และ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 กภ.ปิยะนุช เสรีศรีสกุล แนะแนวการทำงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย รวมทั้ง อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล และอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางมาแสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยตนเอง ทั้งนี้ ว่าที่บัณฑิตกายภาพบำบัด ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ ระลึกถึงความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นและคณาจารย์ สร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …