Home / ข่าวนักศึกษา / หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ทางหลักจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน รวมทั้ง อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล คณาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัดทุกท่าน กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสัมมาชีพอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่งความดีงามตลอดไป
     นอกจากนี้ ศิษย์เก่าหลักสูตรกายภาพบำบัดได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย อันได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 กภ. หทัยรัตน์ เขมรังสี แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน กภ. พรสมัย เพื่อนรัมย์ แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดที่เน้นการบริการทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและการทำงานเชิงรุกในชุมชน กภ. นิศิษฐา ดูมา แนะแนวการทำงานเปิดสถานประกอบการและการให้บริการทางกายภาพบำบัดในคลินิกส่วนตัว และ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 กภ.ปิยะนุช เสรีศรีสกุล แนะแนวการทำงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย รวมทั้ง อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล และอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางมาแสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยตนเอง ทั้งนี้ ว่าที่บัณฑิตกายภาพบำบัด ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ ระลึกถึงความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นและคณาจารย์ สร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้เรียนดี จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ (พี่ติวน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560

บ้านนี้เรียนดี …

บ้านนี้มีสุข และบ้านนี้มีรัก(ดี) จัดกิจกรรม power bank เพื่อเพิ่มพลังแก่นักศึกษา

บ้านนี้มีรัก(ดี …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

    & …

รวม LINK

สภากายภาพบำบัด …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  ด้วยมหาว …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 23 อัตร

ด้วยมหาวิทยาลัย …

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรีย …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USA

"รศ.ดร.จิต …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 #WUSAH

สำนักวิชาสหเวชศ …