Home / ข่าวนักศึกษา / หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ทางหลักจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน รวมทั้ง อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล คณาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัดทุกท่าน กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสัมมาชีพอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่งความดีงามตลอดไป
     นอกจากนี้ ศิษย์เก่าหลักสูตรกายภาพบำบัดได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย อันได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 กภ. หทัยรัตน์ เขมรังสี แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน กภ. พรสมัย เพื่อนรัมย์ แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดที่เน้นการบริการทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและการทำงานเชิงรุกในชุมชน กภ. นิศิษฐา ดูมา แนะแนวการทำงานเปิดสถานประกอบการและการให้บริการทางกายภาพบำบัดในคลินิกส่วนตัว และ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 กภ.ปิยะนุช เสรีศรีสกุล แนะแนวการทำงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย รวมทั้ง อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล และอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางมาแสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยตนเอง ทั้งนี้ ว่าที่บัณฑิตกายภาพบำบัด ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ ระลึกถึงความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นและคณาจารย์ สร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inte …

ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

ส่วนทรัพยากรมนุ …

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Facebook …

นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โด …

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

    & …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …