Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเปิดรับนักศึกษาในประเภทโควตา14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 2 รูปแบบ โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง (O-NET,GAT/PAT,9วิชาสามัญ) หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใน 11 สำนักวิชา 2 วิทยาลัย ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาเซียนศึกษา ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์(สาขากฎหมายประยุกต์)

สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วิศวกรรมซอฟแวร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์หลักสูตร2ภาษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวต่ออีกว่า ในปีการศึกษานี้เป็นปีแรกที่มีการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติใน 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 12

About sah_2016

Check Also

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน

    & …

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

การให้บริการเช่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัย …

กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

    & …

ขอเชิญเข้าร่วม การตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ

หลักสูตรเทคนิคก …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ

สำนักวิชาสหเวชศ …

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบClearing House ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย portfolio รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัย …

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Lunch Talk การวิจัย การเรียนกับ Visiting Professor”

สถานวิจัย สำนัก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *