Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเปิดรับนักศึกษาในประเภทโควตา14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 2 รูปแบบ โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง (O-NET,GAT/PAT,9วิชาสามัญ) หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใน 11 สำนักวิชา 2 วิทยาลัย ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาเซียนศึกษา ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์(สาขากฎหมายประยุกต์)

สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วิศวกรรมซอฟแวร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์หลักสูตร2ภาษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ กล่าวต่ออีกว่า ในปีการศึกษานี้เป็นปีแรกที่มีการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติใน 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 12

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inte …

ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

ส่วนทรัพยากรมนุ …

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Facebook …

นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โด …

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

    & …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …