Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสาวเพชรตยา สิทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลชมเชย “รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน และมีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิฯ, ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธี

วัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาและเพื่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 กล่าวคือ มีความตระหนักในหน้าที่และให้ความสำคัญต่อเล็งเห็นประโยชน์ของส่วนรวมและประพฤติตนอยู่ในกรอบวินัยรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวิชาชีพอย่างประจักษ์ และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …