Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

ด้วยสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจาก Sport Rehabilitation Department, Faculty of Sport Science and Coaching, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 19 คน และคณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และรองศาสตราจาย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินโดยคณาจารย์ในหลักสูตร แนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัดและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UPSI โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ พัฒนานักศึกษาและคณาจารย์สู่ความเป็นสากลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …