Home / แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

 

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
1.  แบบฟอร์มส่วนการเงินและบัญชี 1.1 ใบสำคัญรับเงิน
1.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
1.3 ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา (PDF)
1.3 ใบบันทึกการลงเวลาทำงานล่วงเวลา 
1.4 แบบขอนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เกิน 2 สัญญา
1.5 แบบขออนุมัติเบิกเงินจากส่วนการเงินและบัญชี
1.6 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย
1.7 ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
2.  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 2.1 แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกพื้นที่
        2.1.1  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
        2.1.2 สาขาวิชากายภาพบำบัด
3.  แบบฟอร์มการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3.1 แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2560
3.2 แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2562
3.3 แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2560
3.4 แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
4.  แบบฟอร์มการขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา
5.  แบบฟอร์มพิจารณาเกรด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 5.1 แบบฟอร์มพิจารณาเกรด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์