สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2622, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2622, 2602-4
E - mailsorawan@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญMicrobiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2619, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2619, 2602-4
E - mailsueptrakool.wi@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2605, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2605, 2602-4
E - mailrjitbanj@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง
ความเชี่ยวชาญFree Radical Biology and Medicine, Neurosciences, Alzheimers, disease
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2193, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2678, 2602-4
E - mailnutjaree.je@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
ความเชี่ยวชาญแบคทีเรียวิทยา/การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2627, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2627 2602-4
E - maillmonthon@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย
ความเชี่ยวชาญMalaria epidermiology, Routine to Research in Medical Technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2689, 0-7567-22602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2689, 2602-4
E - mailmanas.ko@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2692, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2692, 2602-4
E - mailmayuna.sr@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร
ความเชี่ยวชาญClinical Tropical Medicine
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2673, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2673, 2602-4
E - mailveeranoot.ni@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก,ชีววิทยามะเร็ง, การปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2681, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2681, 2602-4
E - mailcwarang@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
ความเชี่ยวชาญชีวเคมีทางการแพทย์, เคมีคลินิก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2628, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2628, 2602-4
E - mailkwuntida.ut@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2688, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2688, 2602-4
E - mailjirarat.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
ความเชี่ยวชาญอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็ง/วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2624, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2624, 2602-4
E - mailnurdina.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2623, 0-7567-2602
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2623, 2602-4
E - mailbphuangt@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
ความเชี่ยวชาญวิทยาภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2687, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2687, 2602-4
E - mailpoonsit.hi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
ความเชี่ยวชาญธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงชนิดต่างๆ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของยีนของมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2671, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2671, 2602-4
E - mailmanit.nu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
ความเชี่ยวชาญมาลาเรียในหนูทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2607, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2607, 2602-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2618, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2618, 2602-4
E - mailkwiyada@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
ความเชี่ยวชาญMicrobiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2619, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2619, 2602-4
E - mailsueptrakool.wi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม
ความเชี่ยวชาญNatural products related Complementary and Alternative Medicine
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2680, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2680, 2602-4
E - mailapsorn.sa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
ความเชี่ยวชาญปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2674, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2674, 2602-4
E - mailpenchom.ja@wu.ac.th
ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2622, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2622, 2602-4
E - mailsorawan@wu.ac.th
ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ
ความเชี่ยวชาญMolecular medicine and Melanin synthesis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2683, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2683, 2602-4
E - mailmoragot.ch@wu.ac.th
อาจารย์กรหยก คำดี
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญชีวเคมีทางการแพทย์และอณูชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2677, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2602-4
E - mailkornyok.ka@wu.ac.th
อาจารย์กุลวดี หนูหนอง
ความเชี่ยวชาญ

Neurodegenerative, Biosensor,Dielectrophoresis

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2694, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2694, 2602-4
E - mailkunwadee.no@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2682, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2682, 2602-4
E - mailjjirapor@wu.ac.th
อาจารย์จุฑารัตน์ เสมอใจ
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2696, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2696, 2602-4
E - mailchutharat.sm@wu.ac.th
อาจารย์ชลธิชา รมยะสมิต
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2693, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2693, 2602-4
E - mailchonticha.ro@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรรณ
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2679, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2679, 2602-4
E - mailchutima.rt@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2675, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2675, 2602-4
E - mailduangjai.ph@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2621, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2621, 2602-4
E - mailtunwadee.kl@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2626, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2626, 2602-4
E - mailnateelak.ko@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2697, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2697, 2602-4
E - mailnaunpun.sa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง
ความเชี่ยวชาญGold nanoparticle, Biosensor, R2R
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2676, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2676, 2602-4
E - mailnantawan.wa@wu.ac.th
อาจารย์นุชพิชา อินต๊ะขัน
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2602-4
E - mail nuchpicha.in@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว
ความเชี่ยวชาญชีวเคมี, ชีววิทยาโมเลกุล
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2691, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2691, 2602-4
E - mailpattamaporn.kw@wu.ac.th
อาจารย์พงศ์พันธ์ พงศ์พนิตานนท์
ความเชี่ยวชาญการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ และระบบปัญญาประดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2620, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2620, 2602-4
E - mailpongphan.po@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา, ชีววิทยาของมะเร็ง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2670, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2670, 2602-4
E - mailtmalatee@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2602-4
E - mailrachasak.bo@wu.ac.th
อาจารย์รุจิกรณ์ รัตนธรรม
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2602-4
E - mailrujikorn.ra@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2672, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2672, 2602-4
E - mailwanida.ma@wu.ac.th
อาจารย์วฤนดา พรหมโชติ
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2686, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2686, 2602-4
E - mailwarinda.pr@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาประยุกต์, การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก, โลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2690, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2690, 2602-4
E - mailwilawan.pl@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2632, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2632, 2602-4
E - mailwilaiwan.se@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ
ความเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2684, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2684, 2602-4
E - mailwuttichote.ja@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2659, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2659, 2602-4
E - mailwetpisit.ch@wu.ac.th
อาจารย์ศรุดา คุระเอียด
ความเชี่ยวชาญสรีรวิทยาด้านการเรียนรู้และความจำ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2631, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2631, 2602-4
E - mailsaruda.ku@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน, 2602-4
E - mailsirirat.sr@wu.ac.th
อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2685, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2685, 2602-4
E - mailsuksun.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2629, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2629, 2602-4
E - mailsuriyan.su@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อามานร์ เทศอาเส็น
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2677, 2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2677
E - mailaman.te@wu.ac.th
อาจารย์อิมรัน สะมะแอ
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
E - mailimran.sa@wu.ac.th
อาจารย์อิศรา ประจงไสย
ความเชี่ยวชาญFlow cytometry/ วิทยาภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2695, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2695, 2602-4
E - mail issara.pa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2602-4
E - mailyanisa.rt@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร
อาจารย์ ดร.กันตพิชญ์ กองพล