สาขาวิชากายภาพบำบัด

ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2644, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2644, 2602-4
E - mailwannisa.ku@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล
ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2640, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2640, 2602-4
E - mailparinya.vo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2615, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2615, 2602-4
E - mailnsuparoe@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จันทรวิโรจน์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2616, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2616, 2602-4
E - mailpornpimol.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2648, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2648, 2602-4
E - mailyuwadee.wi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2637, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2637, 2602-4
E - mailnitita.do@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2614, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2614, 2602-4
E - mailpraphatson.kl@wu.ac.th
อาจารย์กนก เตียประพงษ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2610, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2610, 2602-4
E - mailkanok.ti@wu.ac.th
อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2645, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2645, 2602-4
E - mailkanruethai.si@wu.ac.th
อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2609, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2609, 2602-4
E - mailkrueakaew.to@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2650, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2650, 2602-4
E - mailkhomkrip.lo@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2643, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2643, 2602-4
E - mailcharupa.le@wu.ac.th
อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2703-4
E - mailchatdao.se@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชฎายุ อุดม
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2649, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2649, 2602-4
E - mailuchadayu@wu.ac.th
อาจารย์ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2699, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2699-, 2602-4
E - mailchadapa.bn@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ลักเซ้ง
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2634, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2634, 2602-4
E - maillthawatc@wu.ac.th
อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2647, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2647, 2602-4
E - mailthanaporn.se@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2608, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2608, 2602-4
E - mailcnichaph@wu.ac.th
อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2612, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2612, 2602-4
E - mailnetchanog.ji@wu.ac.th
อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2613, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2613, 2602-4
E - mailprathomchai.ra@wu.ac.th
อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2602-4
E - mailphatcharawadee.sr@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2635, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2635, 2602-4
E - mailpatcharin.ni@wu.ac.th
อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2617, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2617, 2602-4
E - mailhvalaini@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2636, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2636, 2602-4
E - mailywantane@wu.ac.th
อาจารย์ศิรินทิพย์ ภักดี
ความเชี่ยวชาญ 
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2611, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2611, 2602-4
E - mailsirinthip.pa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2638, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2638, 2602-4
E - mailcsalinee@wu.ac.th
อาจารย์สลิลา เศรษฐไกรกุล
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2602-4
E - mailsalila.ce@wu.ac.th
อาจารย์สุพัตรา ไชยบาล
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2639, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2639, 2602-4
E - mailsupattra.ch@wu.ac.th
อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2602-4
E - mailsumarttra.sn@wu.ac.th
อาจารย์อรชุมา เมืองสอน
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2641, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2641-, 2602-4
E - mailonchuma.mu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2642, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2642, 2602-4
E - mailpanoma@wu.ac.th
อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2646, 0-7567-2602-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2646, 2602-4
E - mailhaifah.sa@wu.ac.th
อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม