หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (Master of Science Program in Biomedical Sciences)

 ชื่อปริญญา

 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

                        ชื่อย่อ  : วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Master of Science (Biomedical Sciences)

                        ชื่อย่อ  : M.Sc. (Biomedical Sciences)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคม สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

ลักษณะการเรียน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวเคมีทางการแพทย์ มนุษยพันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา มะเร็งวิทยา พิษวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีระดับโมเลกุล นวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคม สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม    

แนวทางการประกอบอาชีพ

1) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2)  นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในหน่วยงานหรือโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

3)  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และ น้ำยาตรวจวิเคราะห์

4)   การประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

          สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ  ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการแพทย์  พยาธิวิทยาคลินิก  ชีวเวชศาสตร์  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  ชีวเคมี  จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  พันธุศาสตร์  ชีววิทยาระดับโมเลกุล  เทคโนโลยีชีวภาพ  และวิศวกรรมทางการแพทย์  เป็นต้น

Facebook Comments