หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (Doctor of Philosophy  in Biomedical Sciences)

 ชื่อปริญญา

          ภาษาไทย       

                             ชื่อเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

                             ชื่อย่อ  :  ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)

          ภาษาอังกฤษ    

                             ชื่อเต็ม :  Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)

                             ชื่อย่อ  :  Ph.D. (Biomedical Sciences)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

ลักษณะการเรียน

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวเคมีทางการแพทย์ มนุษยพันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา มะเร็งวิทยา พิษวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีระดับโมเลกุล นวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

     ผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

1)  การศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

4) ผู้บริหารหรือหัวหน้างานห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในหน่วยงานหรือโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

5)  ผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและน้ำยาตรวจวิเคราะห์

6) การประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

Facebook Comments