สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ

 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

 

นายเกียรติพงษ์ องสารา

นายกสโมสร

 

นางสาววิลาสิณี เอี่ยมสุข

อุปนายกฝ่ายบริหาร

นายเจตณรงค์ ทองพูนแก้ว

อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นายอานนท์ อินทัศสิงห์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นายไพศาล   เรือนแก้ว

กรรมการฝ่ายปฏิคมและสถานที่​

 

นายศราวุฒิ ด้วงดล

กรรมการฝ่ายปฏิคมและสถานที่

นางสาวอรอนงค์ จริตพันธ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางสาวพิจิตตรา พิทักรัตน์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวสุวภัทร เพชรรักษา

กรรมการฝ่ายจัดหาทุน

 

นางสาวชลิตา อุมาจิ

กรรมการฝ่ายจัดหาทุน

นางสาวสุริษฎา พึ่มชัย

กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

 

นางสาวพัชริดา เพ็ชรกลั่นพะเนาว์

กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

นางสาวยัสมิน   แวยูโซ๊ะ

กรรมการฝ่ายรับน้องสัมพันธ์และกิจกรรม

 

นายนิพนธ์  เกิดศิริ

กรรมการฝ่ายรับน้องสัมพันธ์และกิจกรรม

นางสาวอาโซรา ยีตูวา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

 

นางสาวอามีเนาะ ลาเตะ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวรูวัยดา หวังยี

กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

 

นางสาวธัญญรัตน์ ใจเข้ม

กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

นางสาวนัจญมา พิศสุพรรณ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวฉันทนาภา ฉันทรางกูร

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายเด่นภูมิ เรืองขนาบ

กรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

นางสาวหทัยชนก นวลดอกรักษ์

กรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวมัลกีฟ อาแวกาเซ็ง

กรรมการฝ่ายกีฬา

 

นายกฤติน   ทองแป้น

กรรมการฝ่ายกีฬา

นางสาวณัฐธยาน์ ขวัญทอง

เหรัญญิก

 

นางสาวอัซมาวีย์ หมันเพ็ง

เหรัญญิก

 

นางสาวนุสรา  บรรลือพืช

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

Facebook Comments