สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
หัวหน้าสถานวิจัย

อาจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา
กรรมการ

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
กรรมการ

 

อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก
กรรมการ

 

อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม
กรรมการ

อาจารย์สุมาตรา สังข์เกิ้อ
กรรมการ

 

นางสาววันทนี  แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป