Home / สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
หัวหน้าสถานวิจัย

อาจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา
กรรมการ

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
กรรมการ

 

อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก
กรรมการ

 

อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม
กรรมการ

อาจารย์สุมาตรา สังข์เกิ้อ
กรรมการ

 

นางสาววันทนี  แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป