วิจัย/บริการวิชาการ

 

  • กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

             “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”  วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 11.30-14:30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2