Home / พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจในการดำเนินงานตามภารกิจของการพัฒนาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์

1. ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชน สังคม โดยเน้นใช้การวิจัยเป็นฐาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. ส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
Facebook Comments