ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🏅เน้นพัฒนาบัณฑิต "วิชาชีพโดดเด่น เป็นเลิศสู่สากล"🏅
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
#TCAS63 รอบที่ 4 #Admission
✅ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563
✅รับจำนวนจำกัด 60 คนเท่านั้น
👉สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/
👉เกณฑ์การรับสมัครดังนี้
O-NET 30 % , GPAX 20 % , GAT 20% , PAT2 30 %

Facebook Comments