ผู้สนใจเข้าศึกษา

 

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 40 คน)
แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป: 3.00
แบบที่ 1 GPAX + Portfolio
แบบที่ 2 O-NET + GAT/PAT
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์- 28 มีนาคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561
1. รับจำนวน 30 คน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00
3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
• เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ
5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5.6 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและ เหตุผลในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์
6. ประกาศรับสมัคร http://bit.do/eAKLj
7. สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561

1. รับจำนวน 10 คน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00
3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต
4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
• เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ
5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5.6 หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.7 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเหตุผลเลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.8 ไม่เป็นบุคคลผู้มีตาบอดสีอย่างรุนแรง
6. ประกาศรับสมัคร http://bit.do/eAKLj
7. สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561

1. รับจำนวน 60 คน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00
3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต
4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
• เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ
5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5.6 หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.7 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเหตุผลเลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.8 ไม่เป็นบุคคลผู้มีตาบอดสีอย่างรุนแรง
6. ประกาศรับสมัคร http://bit.do/eAKLj
7. สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

Facebook Comments