ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตร​กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
📍เปิดรับ​สมัคร​ #TCAS64#TCAS1 รอบที่ 1 Portfolio
📍วันที่ 20​ สิงหาคม​ ถึง​ 20​ กันยายน​ 2563​
📍สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/
👉กำหนดสอบสัมภาษ​ณ์​รอบที่​ 1 ภายใน​ 30​กันยายน​ 2563​
▶️ รับจำนวน 40 คน
▶️ แผนการเรียนวิทย์-คณิต
▶️ GPAX 4 ภาคขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00
เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา
– วิทยาศาสตร์ 3.00 หรือ คณิตศาสตร์ 3.00
– อังกฤษ 3.00
▶️ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
– เรียงความหัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและเหตุผลในการเลือกเรียน
– ใบรับรองแพทย์

TCAS รอบที่ 1 Portfolio
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับ 80 คน
ดูรายละเอียด>>>https://entry.wu.ac.th
เปิดรับสมัคร 20 ส.ค. 63 – 24 ม.ค. 64
————————————–
📌 คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
(3) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
– เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมของ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
ภาษาต่างประเทศ
– เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3.00
(4) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “เทคนิคการแพทย์ที่ฉันรู้จักและเป้าหมายหลังจากเรียนจบเทคนิคการแพทย์”
(5) ใบรับรองแพทย์ (มีผลตรวจ หรือความเห็นแพทย์เกี่ยวกับสภาะตาบอดสี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 075-672602
ในวันและเวลาราชการ