ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2148, 0-7567-2148
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2148, 2703-4
E - mailrjitbanj@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญมาลาเรียในหนูทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2751, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2751, 2703-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2761, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2761, 2703-4
E - mailnitita.do@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2139, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2139, 2703-4
E - mail sahapat.ba@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2759, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2759, 2703-4
E - mailwannisa.ku@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญ ภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2139, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2139, 2703-4
E - mail kwiyada@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญ กายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2770, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2770, 2703-4
E - mail praphatson.kl@wu.ac.th
Facebook Comments