Home / แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ปี 2558-2560 (SAPWU)

 1. แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2560 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
 3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ปีงบประมาณ 2559

   

     1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)

     2. สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

       4.รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559

             1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)​    

             2.สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

 

ปี 2560-2564 (WUSAH)

   การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับเต็ม
 2. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับย่อ
 3. ข้อมูลงบประมาณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 4. ข้อมูลรายชื่อโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560

 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

    1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2561-2580)

    2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2561-2564) 

    3. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (พ.ศ.2561-2564) 

    4. แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ  2561 และรายงานไตรมาส 

 

Facebook Comments