Home / แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ปี 2558-2560 (SAPWU)

 1. แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2560 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
 3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ปีงบประมาณ 2559
  1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)
  2. สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)
 4. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559
  1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)
  2. สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

 

ปี 2560-2564 (WUSAH) / การดำเนินงานในปัจจุบัน

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับเต็ม
 2. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับย่อ
 3. ข้อมูลงบประมาณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 4. ข้อมูลรายชื่อโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560

 

 

Facebook Comments