Home / การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)

การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)

  1. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 
  2. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

    1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
    2. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2559
    3.  แนวทางและการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชาฯ ปีการศึกษา 2559

     3. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

                 1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

                  2. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2560 

Facebook Comments