Home / บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์

บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์

บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

– เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ในเชิงบวกให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย “เก่ง ดี มีความสุข”

– เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของสำนักวิชาให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างแท้จริง

ประกอบด้วย บ้าน 7 หลัง ดังนี้

 

 

 

 

Facebook Comments