บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2603, 0-7567-2602
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2603, 2602-4
E - mailrcharouy@wu.ac.th
นางสาวววันทนี แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602, 0-7567-2603-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2602, 2603-4
E - mailkwantane@wu.ac.th
นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2593
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2593
E - mail laddawan.pa@wu.ac.th
นางสาวอารียา ยี่สุ่นทรง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2603, 0-7567-2602
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2603, 2602-4
E - mailyariya@wu.ac.th
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2604, 0-7567-2602-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2604, 2602-3
E - mailmaneerut.sr@wu.ac.th
นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์
นักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2602, 0-7567-2603-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2602, 2603-4
E - mailnadnara.ch@wu.ac.th
นางสาววรรณธิดา หนูยัง
นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2604, 0-7567-2602-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2604, 2602-3
E - mailwantida.nu@wu.ac.th
นายอัครเดช คงขำ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailukkaradate.ko@wu.ac.th
นางสาวศรีสุวรรณ นพรัตน์
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailsrisuwan.no@wu.ac.th
นางสาวพรทิพย์ หวันเจะ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailporntip.wh@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailsuppalak.ko@wu.ac.th