Home / บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2704, 0-7567-2703
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2704, 2703
E - mailrcharouy@wu.ac.th
นางสาวววันทนี แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2706, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2706, 2703-4
E - mailkwantane@wu.ac.th
นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2593
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2593
E - mail  laddawan.pa@wu.ac.th
นางสาวอารียา ยี่สุ่นทรง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2703, 0-7567-2704
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2703,2704
E - mailyariya@wu.ac.th
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2703, 0-7567-2704
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2703,2704
E - mailmaneerut.sr@wu.ac.th
นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์
นักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2706, 0-7567-2703
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2706, 2703
E - mailnadnara.ch@wu.ac.th
นางสาววรรณธิดา หนูยัง
นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2769, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2769, 2703-4
E - mailwantida.nu@wu.ac.th
นายอัครเดช คงขำ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailukkaradate.ko@wu.ac.th
นางสาวศรีสุวรรณ นพรัตน์
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailsrisuwan.no@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailsuppalak.ko@wu.ac.th

Facebook Comments