คลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2139,0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2618 , 2602-4
E - mailkwiyada@wu.ac.th
นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2593,0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2593 , 2603-4
E - mailladdawan.pa@wu.ac.th