คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
กรรมการ
นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เลขานุการ
Facebook Comments