Home / กิจกรรม

กิจกรรม

ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เลขที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   80161
โทร. 075-672703-4  แฟกซ์ 075-672702